Kontaktní informace
Základní škola a Mateřská škola
Klecany 375
250 67 Klecany

Ředitel školy:
Mgr. Vladimír Lacina
e-mail: lacina@zsms.klecany.cz
mob.: 773 482 483

tel., fax: 284 892 914
fax: 284 892 914
kancelář mob.: 773 482 484
e-mail: zsklecany@klecany.cz

Školní jídelna:
tel.: 284 892 915
email: jidelna@klecany.cz

Mateřská škola:
tel.: 284 890 631
e-mail: msklecany@klecany.cz

Školská rada:
email: skolskarada@klecany.cz

Časový harmonogram malé maturity

Malá maturita 2014/2015

Malá maturita je rozdělena do tří časově oddělených etap.

1.       slohová práce

slohová práce z českého jazyka10. 4. 2015 od 8.00 do 11.30, 8.00 – 8.30 příprava, začátek v 8.30, 2-3 strany čistopisu, budou připravena čtyři témata v různých slohových útvarech, žák si jedno vybere a zpracuje.

 2.       PPT prezentace

PPT prezentace4. - 5. 5. 2015 od 8.00, žák si vybere jeden z volitelných předmětů (jiný, než na ústní zkoušení – D, ORV, LIT, PŘ, CH, F, M, Z), zpracuje na zvolené téma (musí být odsouhlaseno vyučujícím – průvodku s podpisem konzultanta odevzdá žák TU) PPT prezentaci, tu pak přednese před komisí, časový rozsah 5-8 minut, minimálně 10 snímků, prezentace hodnocena třemi známkami – za technické zpracování (ICT), faktografii (volitelný předmět) a za přednes.

 3.       ústní zkoušení – 8. - 9. 6. 2015

a.       Anglický jazyk

b.      volitelný předmět (jiný, než na PPT prezentaci) – žák vybírá z těchto předmětů: D, ORV, LIT, PŘ, CH, F, M, Z, ŠJ

Z každého předmětu bude připraveno 10 otázek, žák si vytáhne jednu, má 10 minut na přípravu, pak 10 minut na odpověď před komisí a případné doplňující otázky. Zkoušení bude probíhat v blocích po pěti žácích – napřed všichni AJ, potom svůj volitelný předmět. Komise se poradí po ukončení bloku. Každý předmět hodnocen jednou známkou.

Časový harmonogram přípravy na malou maturitu:

1.       žáci si vyberou volitelný předmět pro ústní zkoušení a volitelný předmět pro PPT prezentaci, vyberou si téma prezentace, zpracují osnovu prezentace a předloží vyučujícím zvolených předmětů ke schválení – 3. 11. 2014

při nedodržení termínu určí žákovi volitelné předměty i téma prezentace škola

2.       vyučující zkontrolují, případně upraví a podpisem schválí vybrané předměty a témata prezentací – 10. 11. 2014

3.       žáci odevzdají vyplněnou a schválenou přihlášku svému TU – 12. 11. 2014

4.       žáci odevzdají p. uč. Rychlému zpracované PPT prezentace – 27. 4. 2015

při nedodržení termínu bude výsledná známka za technické zpracování snížena o jeden stupeň  

E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus