Kontaktní informace
Základní škola a Mateřská škola
Klecany 375
250 67 Klecany

Ředitel školy:
Mgr. Vladimír Lacina
e-mail: lacina@zsms.klecany.cz
mob.: 773 482 483

tel., fax: 284 892 914
fax: 284 892 914
kancelář mob.: 773 482 484
e-mail: zsklecany@klecany.cz

Školní jídelna:
tel.: 284 892 915
email: jidelna@klecany.cz

Mateřská škola:
tel.: 284 890 631
e-mail: msklecany@klecany.cz

Školská rada:
email: skolskarada@klecany.cz

Nabídka sponzorských darů pro III.A

 

Vážení rodiče,

dle Vašeho návrhu na třídní schůzce Vám předkládám seznam možných sponzorských darů pro naši třídu.

Pro účetnictví školy je možné přijmout peněžní dar  bankovním převodem na účet školy (ne věcný dar), za který se dohodnutá věc zakoupí.Do poznámek napište : třídu + sponzorský dar

 V případě, že si ze seznamu něco vyberete, dejte mi prosím vědět, aby nedošlo k opakované koupi. Darovací listinu najdete níže.

   Předem Vám za sponzorské dary děkujeme.

   Kateřina Knorová

  www.svojtka.cz               Hmyz, Kvetoucí rostliny      2ks             1ks/ 224,-Kč   tj. 448,-Kč

 www.mutabene.cz           Logico Piccolo:   desky        10ks            1ks/ 239,-Kč   tj. 2390,-Kč

 Levenhuk Rainbow  50l,   Školní mikroskop                  2 ks            1ks/ 2 200,- Kč tj. 4 400,- Kč        

                                       Akvarelové pastelky             10 ks           1ks/ 260,-Kč  tj. 2600,- Kč

 Pan ředitel osloví firmu AV Media ohledně interaktivní tabule do třídy III., hrubý odhad ceny je cca. 100 000,- Kč

 

 

DAROVACÍ SMLOUVA

 

Já, níže podepsaný/á/   

 

Pan/paní/                    

bytem                          

narozený/á/    dne :        (dále jen „darující“)

 

 

 

daruji touto  darovací smlouvou

 

 

 

Organizaci:    ZŠ a MŠ Klecany

Sídlem:          Klecany 375

IČ0:                75033852          

  

(dále jen „obdarovaný“)

 

 

1/ Předmětem této smlouvy je poskytnutí peněžního daru v celkové hodnotě       ,- Kč.

            (slovy:)

 

2/ Dar poskytuje darující obdarovanému dobrovolně. S darem nespojuje žádnou protislužbu ze strany nabyvatele..                               

 

3/ Obdarovaný se zavazuje použít dar pro ……………………………………………………………..

 

4/ Obdarovaný upozorňuje darujícího, že do okamžiku schválení přijetí daru zřizovatelem, bude přijatý dar evidován pouze jako přijatá záloha.

 

5/ Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá obdrží jeden.

 

6/ Smluvní strany se zavazují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich svobodné vůle, což potvrzují svým podpisem.

 

 

 

Datum a místo:  V Klecanech  ………………………….

 

 

 

 

………………………………………………                                 ………………………………………………

 

darující                                                                                    obdarovaný

 

 

 


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus