Kontaktní informace
Základní škola a Mateřská škola
Klecany 375
250 67 Klecany

Ředitel školy:
Mgr. Vladimír Lacina
e-mail: lacina@zsms.klecany.cz
mob.: 773 482 483

tel., fax: 284 892 914
fax: 284 892 914
kancelář mob.: 773 482 484
e-mail: zsklecany@klecany.cz

Školní jídelna:
tel.: 284 892 915
email: jidelna@klecany.cz

Mateřská škola:
tel.: 284 890 631
e-mail: msklecany@klecany.cz

Školská rada:
email: skolskarada@klecany.cz

Řád ŠD

Vnitřní řád školní družiny:  

 

 Školní družina poskytuje a organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce, přednostně pro žáky nejnižších ročníků. O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

 

Školní družina je v provozu v době od 06.30 hodin do 07.40 hodin ráno a v době od 11.40 hodin do 17.00 hodin odpoledne.

 

Měsíční poplatek za jedno dítě činí 300,- Kč.

 

Třídní učitelky žáků prvních a druhých tříd předávají po skončení vyučování v 11.40 hodin vychovatelkám žáky školní družiny, a ty je odvádějí na oběd do školní jídelny. Vychovatelky dbají na bezpečnost dětí a kázeň, pomáhají s obsluhou při stolování. Po obědě děti čekají na určeném místě a vychovatelky je postupně odvádějí do školní družiny. Ze školní družiny si vyzvedávají zákonní zástupci děti osobně ( v zápisním lístku mohou být uvedeny i další osoby oprávněné k vyzvednutí) do 13.00hod.Mezi 13:00 - 15:00 hod.probíhá ve všech odděleních řízená činnost(vycházky, sportovní a výtvarné aktivity,výlety apod.)Po 15:00 hodině si lze své dítě vyzvednout v příslušném oddělení ŠD. Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 17.00 hodin. V případě, že tak neučiní, vychovatelka jim zatelefonuje.

 

 Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis rodičů. Bez této žádosti nebude žák uvolněn. Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity (ZUŠ, kroužky, náboženství aj.). Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do školní družiny nenese vychovatelka zopovědnost.

 

Do školní družiny se žáci 1. ročníku přihlašují písemně při zápisu do 1. třídy a při zápisu do školní družiny (1. den školního roku). Žáci 2. a vyšších tříd v den následující. Dítě je možno písemně odhlásit kdykoli během školního roku.

 

Žáci školní družiny se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků. Školní družina využívá pravidelně i jiné prostory školy (tělocvična, školní hřiště, zahrada). Za přechody  žáků mezi těmito prostory  vždy odpovídá vychovatelka.

 

Během pobytu školní družiny venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uzamčeny v družině. Žáci nesmějí opustit bez svolení vychovatelky budovu školy. Při vycházce, pobytu na hřišti i mimo areál školy dbají příkazů vychovatelek, nemohou svévolně odejít.

 Do školní družiny může být zapsáno maximálně 30 žáků k pravidelné docházce (1 oddělení školní družiny).

 

V Klecanech 1.9.2016 

 

 


E-letter

Pokud chcete dostávat pravidelně novinky z MÚ Klecany a ZS a MS Klecany, zadejte výše Vaší e-mailovou adresu.inzerce
partnerská škola nakladatelsví Fraus